Koszyk

Polityka prywatności i Cookies

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych Uczestników

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma IMPACT Joanna Motyka, z siedzibą w Kamieńcu Wrocławskim przy ul. Działkowa 4c lok.13, NIP 916 130 38 51, REGON 381487024, zwana dalej „Administratorem”.

Z Administratorem można skontaktować się w następujący sposób:

- listownie na adres: ul. Działkowa 4c lok.13, 55-002 Kamieniec Wrocławski

- przez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Cel przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Administrator będzie przetwarzać dane osobowe przede wszystkim w celu realizacji  usług sprzedaży i wysyłki zamówionych produktów oraz w celu wykonania czynności bezpośrednio poprzedzających zawarcie umowy oraz jej realizację. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie w takim przypadku art.6 ust.1 lit.b RODO.

W związku z realizacją umowy Administrator będzie mógł przetwarzać Państwa dane osobowe także w celu realizacji obowiązków prawnych – w szczególności w celach rozliczeniowych i wystawienia dla Państwa odpowiednich rachunków, faktur czy dokonania niezbędnych zgłoszeń, analiz. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych będzie w takim razie wykonywanie obowiązku prawnego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).


Okres przechowywania danych osobowych

Będziemy przechowywać dane osobowe przez okres niezbędny do zrealizowania umowy oraz okres przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy, chyba że stosowne przepisy wymagać będą ich przetwarzania (przechowywania) przez dłuższy okres. W konkretnych przypadkach Administrator będzie mógł przetwarzać Państwa dane przez dłuższy okres w związku z podejmowaniem, dochodzeniem lub odpieraniem roszczeń prawnych bądź prowadzeniem postępowań wewnętrznych.

Wskazany wyżej okres przechowywania wynika z konieczności wywiązywania się Administratora z zakresu obsługi klientów oraz uzyskania informacji związanych z realizacją umów oraz zapewnienia materiałów dowodowych w ewentualnych postępowaniach sądowych i pozasądowych.


Odbiorcy danych

Będziemy przekazywać dane osobowe podmiotom, którym zlecamy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy na Państwa rzecz, a także stronom zawieranych przez Administratora umów (lub stronom, z którymi administrator musi się kontaktować w związku z realizacją umów) w toku działalności gospodarczej prowadzonej przez Administratora, np. dostawcom usług IT, księgowym, czy innym doradcom. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane również organom państwowym i instytucjom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących na Administratorze względem Państwa obowiązków lub wypełnienia obowiązków prawnych. Państwa dane mogą być także ujawnione innym administratorom danych w celu ich niezależnego przetwarzania, w ograniczonym celu i zakresie, np. biurom podróży, przewoźnikom czy hotelom.


Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu szereg praw wynikających z przetwarzania Państwa danych osobowych, w tym:
- prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
- prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – gdy zauważą Państwo, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
- prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. „prawo do bycia zapominanym”) – pod warunkiem jednak, że dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane albo wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych albo cofną Państwo zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania albo dane przetwarzane są niezgodnie z prawem lub muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa,
-prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku gdy wskażą Państwo, że Państwa dane są nieprawidłowe, przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem lecz nie chcą Państwo ich usunięcia, gdy Państwa dane nie będą nam potrzebne, ale będą potrzebne Państwu do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń, lub gdy wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec podstawy Państwa sprzeciwu,
- prawo do przenoszenia danych osobowych – jeśli przetwarzanie odbywa się w sposób automatyczny na podstawie zawartej z Państwem umowy lub na podstawie Państwa zgody.

Przysługuje Państwu także prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, w tym profilowania – jeśli przetwarzamy Państwa dane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw uzasadniony jest Państwa szczególną sytuacją. W przypadkach gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Państwa zgody (np. poprosimy Państwa o zgodę na publikację wizerunku w innych celach niż jest to konieczne w celu realizacji umowy), mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Jeśli uznają Państwo, że naruszyliśmy przepisy prawa przetwarzając Państwa dane osobowe, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest w Polsce Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Dodatkowe informacje

Podanie przez Państwa danych w związku z zawarciem umowy z Administratorem jest dobrowolne, jednakże niezbędne także do jej realizacji, a także do wykonywania innych, wskazanych wyżej celów.

Przetwarzając Państwa dane w celach opisanych powyżej, Administrator nie profiluje Państwa na podstawie posiadanych danych osobowych, to jest Administrator nie wykorzystuje systemów prowadzących do zautomatyzowanego podejmowania jakichkolwiek decyzji wobec Państwa.

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

COOKIES

Rodzaje wykorzystywanych Cookies

a) „niezbędne” pliki Cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach sklepu, np. uwierzytelniające pliki Cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu;
b) „wydajnościowe” pliki Cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu;

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia Cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami Cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Znajdziesz ją też na dole tej strony.

Dodatkowe dane osobowe, jak imię, nazwisko, adres, telefon, adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.

Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

1. Administrator wykorzystuje Cookies własne w następujących celach:
a. Uwierzytelniania użytkownika w sklepie i zapewnienia sesji użytkownika w serwisie
- utrzymania sesji użytkownika sklepu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.
- optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.

b. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych
- dostosowania zawartości stron internetowych sklepu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych sklepu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry urządzenia użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;
- poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań użytkowników na strony internetowe sklepu.

c. Zapamiętania lokalizacji użytkownika.
- poprawnej konfiguracji wybranych funkcji sklepu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

d. Analiz i badań oraz audytu oglądalności.
- tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy sklepu korzystają ze stron internetowych sklepu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

e. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności sklepu.
 
2. Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w następujących celach:
a. prezentowania treści multimedialnych na stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego:
- www.youtube.com [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

b. zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych:
- Google Analytics [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]

c. wykorzystania funkcji interaktywnych w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów społecznościowych:
- twitter.com [administrator Cookies: Twitter Inc. z siedzibą w USA]
- plus.google.com  [administrator Cookies: Google Inc z siedzibą w USA]
- Facebook.com  [administrator Cookies: Facebook Inc z siedzibą w USA]

Warunki przechowywania Cookies

Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu użytkownika. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej sklepu.

Zmiana ustawień Cookies

Google Chrome
Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookie

Internet Explorer
Menu > Narzędzia > Opcje internetow > Prywatność

Mozilla Firefox
Menu > Opcje > Prywatność > Historia

Opera
Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka

Safari
Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookie

Log In or Rejestracja